Stiftelsen idag
Familjen Erik Bancks Stiftelse

STIFTELSEN IDAG


Förmånstagare

Stiftelsen tillhandahåller bostad till förmånstagare efter särskild prövning. Upplåtelsen gäller för förmånstagaren för en period av tre år. Upplåtelsen sker under förutsättning att förmånstagaren är äldre och behövande. Lägenheterna är anpassade till äldreboende men ej anpassade för personer med särskilt vårdbehov. Förmånstagare har rätt att få upplåtelsetiden förlängd om förutsättningarna för att erhålla förmånen är oförändrade efter treårsperiodens utgång.

Förmånstagaren betalar för närvarande ingen formell hyra för nyttjande av bostaden till stiftelsen. Förmånstagaren betalar en del av driftskostnaderna för bostaden, d v s värme, vatten och elektricitet och renhållning.


Anställda

Stiftelsen har två anställda verkställande ledamöter, som är de boendes kontaktpersoner och styrelsens redskap i arbetet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen upplåter ett tryggt boende till våra förmånstagare och styrelsen anser det angeläget att de boende, förutom tillgång till fastighetsskötare, även har en direktkontakt med våra anställda.


Stiftelsens förmånsfastighet Kaplanen 1  Mariagården

Mariagården har uppförts i tre etapper. Längs Mäster Ernsts gata byggdes första etappen av låghuset som togs i bruk 1939.  Etapp två innebar tillbyggnad av densamma och togs i bruk 1950. I tredje och sista etappen byggdes höghuset som ligger i vinkel utmed Krabbegatan och togs i bruk 1960. Mariagården hade som mest fyrtiofyra mindre lägenheter. Arkitekt Arnold Salomon-Sörensen ritade och Göran Bengtsson Byggnads AB byggde.


Efter hand som kraven på förbättrad standard och större boytor ökat har renoveringar och sammanslagning av lägenheter pågått från mitten av 1980-talet och framåt. Genom sammanslagning av lägenheter har dessa till antalet blivit färre. För att i någon mån kompensera denna minskning har under senare år byggts fyra nya lägenheter på husets vindsplan.


Bostandard och boytor är väl anpassade till äldre personers behov. Mariagården inrymmer numera totalt 30 lägenheter, varav en mindre lägenhet disponeras som gästrum. Vidare finns 2 salonger med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro.


Stiftelsens förmånsfastighet Betula 2,  Huset Erik Banck

Huset uppfördes under åren 1998-99 och togs i bruk den 1 oktober 1999. Michelsen arkitekter ritade och NCC byggde. Det finns totalt 24 lägenheter fördelade på sex lägenheter för makar, sjutton lägenheter för ensamstående samt ett gästrum. Vidare finns i bottenplanet salong med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro. Salongen rymmer 25-30 sittplatser.  För stiftelsens förvaltning har upplåtits en lägenhet som även utgör visningslägenhet.


Ekonomi

Redovisat årsresultat 2018

Verksamheten har vad avser kapitalförvaltning fortsatt under året med stiftelsens medel placerade med fördelning på den svenska och den utländska aktiemarknaden samt på räntemarknaden. Stiftelsen arbetar med stor uppmärksamhet och försiktighet i förvaltningen av kapitalet. Fördelningen var vid årsskiftet; aktiers marknadsvärde 46,5% (55,7%) samt räntemarknad/långsiktiga fordringar 53,5 % (44,3%). Kassa bank har minskat till 299 kkr (7 754 kkr) medan andra långsiktiga fordringar ökat till 85 787 kkr (67 467 kkr). I samband med avyttring av vissa aktieinnehav har reavinst uppkommit under året. Det redovisade årsresultatet för 2018 uppgår för stiftelsen till 16 181 kkr (-974 kkr).

 

Realisationsresultat utgör 19 302 kkr.

Stiftelsens förmögenhet

2018-12-31

2017-12-31

Totaltt eget kapital

212 727

196 546

Marknadsvärde aktier och andra värdepapper

   74 750

  94 283

Bokfört värde aktier och andra värdepapper

- 56 451

- 55 3079

Stiftelsens förmögenhet

231 026

235 522

Dotterbolag

Erik Bancks stiftelse Mariagården har helägda dotterbolag, Handelsbolaget Klost och Fastighetsaktiebolaget Mäster Skåne AB. Dotterbolagen är en del av stiftelsens långsiktiga investeringsstrategi och långsiktiga förvaltning. Bolagen investerar i bostadsfastigheter och hyresrätterna kommer ut på den ordinarie hyresmarknaden.