Vad avgör om du kan få bostad hos Familjen Erik Bancks Stiftelse
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

Körsbärsträd utanför Mariagården

Vad avgör om du kan få bostad hos Familjen Erik Bancks Stiftelse? 


Familjen Erik Bancks Stiftelse är en allmännyttig stiftelse som i snart 80 år verkat för att skapa bra bostäder åt äldre Helsingborgare. Stiftelsen skall tillhandahålla bostäderna hyresfritt åt pensionärer som inte själva har de ekonomiska möjligheterna att betala för bostad och andra levnads-omkostnader. De boende betalar ingen hyra utan endast en del av driftskostnaderna som el, värme och vatten.


Stiftelsen skapar inte äldreboende utan attraktiva bostäder för individer utan särskilda vårdbehov. Inom ramen för ändamålet strävar stiftelsen efter att ha en så allsidig sammansättning av boende som möjligt. Lägenheterna är moderna och det finns lägenheter för såväl par som ensamstående.


Stiftelsen tillhandahåller för närvarande bostäder åt äldre behövande i tre fastigheter - Mariagården på Mäster Ernsts gata/Krabbegatan i stadsdelen Slottshöjden och huset Erik Banck i Norra Hamnen samt huset Ese Banck i SeaU i centrala Helsingborg.


Vem kan söka


Den som söker bostad hos stiftelsen skall bo eller ha bott i Helsingborg. I första hand skall bostäderna tillhandahållas till behövande från Maria församling 1938, som idag även innefattar del av Gustav Adolfs församling.


• Sökande skall vara ekonomiskt behövande, dvs:


• En ensamståendes inkomst får inte överstiga 170 000 kr/år eller drygt 14 000 kr/månad (före skatt). För par gäller att den sammanlagda inkomsten inte får vara högre än 220 000 kr/år vilket motsvarar drygt 17 500 kr/månad (före skatt).


• Sökande med förmögenhet (bankmedel, värdepapper, etc.) som överstiger ett prisbasbelopp, eller två prisbasbelopp för par, anses inte vara behövande. 2023 är prisbasbeloppet fastställt till 52 500 kr (beloppet justeras årligen).


• Den som äger fastighet/bostadsrätt anses inte som behövande och kan därför inte få någon hyresfri bostad hos stiftelsen.


• Stiftelsen följer Skatteverkets anvisningar för ekonomiskt behövande.


• Boendet i stiftelsens fastigheter skall vara permanent och den sökande åtar sig att bo stadigvarande i bostaden. På grund av ett begränsat antal lägenheter och hög efterfrågan kan stiftelsen inte tillhandahålla bostad åt den som planerar att bo annat än kortare perioder på annan plats. Semester och annan ledighet 1–2 månader under året kan accepteras av Stiftelsen.


• Den hyresfria bostaden tillhandahålls i första hand för en period om tre (3) år och kan förlängas om behov och övriga förutsättningar kvarstår. Vid erbjuden förlängning förbinder man sig att följa Stiftelsens regelverk.


• Bostäderna är inte särskilt anpassade och fungerar inte som äldreboende. Stiftelsen kan därför inte ta emot boende med särskilda vårdbehov.


• Sökande skall lämna referenser och godkänna att stiftelsen begär in upplysningar om den sökandes ekonomiska förhållande.


• Ansökan om bostad sker skriftligen på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.


• Stiftelsen prövar den sökandes behov i varje enskilt fall.


Övriga förutsättningar


• För att förlänga upplåtelsen av lägenheten prövar stiftelsen att de förutsättningar som gällde när den boende fick tillgång till lägenheten fortsatt gäller. En sådan prövning sker var tredje år.


• Om de uppgifter som lämnats inte stämmer eller om den boende på annat sätt inte lever upp till sina åtaganden kan avtalet om upplåtelse av bostaden sägas upp även under pågående treårsperiod.


• Hösten 2022 har stiftelsen ca 85 boende i lägenheter på Slottshöjden, Norra Hamnen och SeaU (Ångfärjan). Efterfrågan på bostäderna är större än antalet lägenheter. I de existerande fastigheterna blir ca 2–3 lägenheter lediga per år.


Individuellt stöd och allmän nytta


Stiftelsens syfte är inte att ersätta samhällets sociala skyddsnät. Det handlar inte om att skapa äldreboenden, utan attraktiva centrala bostäder för äldre behövande personer fria att ta vara på många av stadens alla möjligheter i den utsträckning de själva vill och förmår.


Att ställa hyresfria lägenheter till äldre Helsingborgares förfogande frigör naturligtvis resurser hos kommunen som annars skulle behöva användas för att ge de äldre ekonomiskt stöd för annat boende. Kommunen får också tillgång till gratis samlingslokaler i stiftelsens boenden. Genom att skapa nya projekt frigörs bostäder på annat håll i staden. Projekt som Sea U (Ångfärjan) ger även kommunen direkta intäkter för byggrätterna.


De stadgar som familjen Banck upprättade när de bildade stiftelsen, tillsammans med regelverket för allmännyttiga stiftelser, är styrande när stiftelsen avgör vem som skall få ta del av förmånen av en hyresfri bostad. Syftet med de principer vi beskriver i detta dokument är att ge de sökande en så tydlig uppfattning som möjligt av förutsättningarna för att de skall kunna få en bostad i någon av stiftelsens fastigheter.


Stiftelsen är medveten om att det kan uppstå situationer då Stiftelsen kan behöva välja mellan två eller flera sökande med likvärdiga behov. Det är en konsekvens av att efterfrågan på bostäderna åt äldre behövande vida överstiger tillgången. Att inte kunna hjälpa alla kan dock inte vara ett skäl för oss att inte hjälpa någon. Ytterst begränsas antalet bostäder av Stiftelsens förmögenhet och avkastningen på förmögenheten.


Helsingborg september 2022


Styrelsen för Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården