Stiftelsen idag
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

Familjen Erik Bancks Stiftelse

STIFTELSEN IDAG


Förmånstagare

Stiftelsen tillhandahåller bostad till förmånstagare efter särskild prövning. Upplåtelsen gäller för förmånstagaren för en period av tre år. Upplåtelsen sker under förutsättning att förmånstagaren är äldre och behövande. Lägenheterna är anpassade till äldreboende men ej anpassade för personer med särskilt vårdbehov. Förmånstagare har rätt att få upplåtelsetiden förlängd om förutsättningarna för att erhålla förmånen är oförändrade efter treårsperiodens utgång.

Förmånstagaren betalar för närvarande ingen formell hyra för nyttjande av bostaden till stiftelsen. Förmånstagaren betalar en del av driftskostnaderna för bostaden, d v s värme, vatten och elektricitet och renhållning.


Anställda

Stiftelsen har två anställda som är de boendes kontaktpersoner och styrelsens redskap i arbetet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen upplåter ett tryggt boende till våra förmånstagare och styrelsen anser det angeläget att de boende, förutom tillgång till fastighetsskötare, även har en direktkontakt med våra anställda.


Stiftelsens förmånsfastighet Kaplanen 1  Mariagården

Mariagården har uppförts i tre etapper. Längs Mäster Ernsts gata byggdes första etappen av låghuset som togs i bruk 1939.  Etapp två innebar tillbyggnad av densamma och togs i bruk 1950. I tredje och sista etappen byggdes höghuset som ligger i vinkel utmed Krabbegatan och togs i bruk 1960. Mariagården hade som mest fyrtiofyra mindre lägenheter. Arkitekt Arnold Salomon-Sörensen ritade och Göran Bengtsson Byggnads AB byggde.


Efter hand som kraven på förbättrad standard och större boytor ökat har renoveringar och sammanslagning av lägenheter pågått från mitten av 1980-talet och framåt. Genom sammanslagning av lägenheter har dessa till antalet blivit färre. För att i någon mån kompensera denna minskning har under senare år byggts fyra nya lägenheter på husets vindsplan.


Bostandard och boytor är väl anpassade till äldre personers behov. Mariagården inrymmer numera totalt 30 lägenheter, varav en mindre lägenhet disponeras som gästrum. Vidare finns 2 salonger med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro.


Stiftelsens förmånsfastighet Betula 2,  Huset Erik Banck

Huset uppfördes under åren 1998-99 och togs i bruk den 1 oktober 1999. Michelsen arkitekter ritade och NCC byggde. Det finns totalt 24 lägenheter fördelade på sex lägenheter för makar, sjutton lägenheter för ensamstående samt ett gästrum. Vidare finns i bottenplanet salong med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro. Salongen rymmer 25-30 sittplatser.  


Stiftelsens förmånsfastighet Kvick 3, Husen Ese Banck

Husen Ese Banck 1 och 2 blev inflyttningsklart 2019. Wingårdhs arkitekter ritade och Midroc Property Development byggde. Förmånstrappan har totalt 29 stycken lägenheter för ensamstående med en gemensamhetslokal, tvättstuga och en stor takterass. I samma huskropp finns 18 hyresrätter, varav en har upplåtits för stiftelsens förvaltning. I bottenplan finns även ett småskaligt hotell med 5 rum och 10 sängplatser. En kombination av 29 bostäder för äldre och 18 hyresrätter gör SeaU projektet till en ekonomisk sund satsning som hjälper till att trygga stiftelsens verksamhet på lång sikt.


Ekonomi

Redovisat årsresultat 2019

Verksamheten har vad avser kapitalförvaltning fortsatt under året med stiftelsens medel placerade med fördelning på den svenska och den utländska aktiemarknaden samt på räntemarknaden. Stiftelsen arbetar med stor uppmärksamhet och försiktighet i förvaltningen av kapitalet. Fördelningen var vid årsskiftet; aktiers marknadsvärde 58,4% (46,5%) samt räntemarknad/långsiktiga fordringar 41,6 % (53,5%). Kassa bank har ökat till 1 001 kkr (229 kkr) medan andra långsiktiga fordringar minskat netto till 60 878 kkr (85 787 kkr). I samband med avyttring av vissa aktieinnehav har reavinst uppkommit under året. Det redovisade årsresultatet för 2019 uppgår för stiftelsen till 459 kkr (16 181 kkr). Andelar i koncernföretag har ökat till 50 753 kkr (29 230 kkr).

 

Realisationsresultat utgör 5 804 kkr.

Stiftelsens förmögenhet

2019-12-31

2018-12-31

Totaltt eget kapital

213 186

212 727

Marknadsvärde aktier och andra värdepapper

85 400

74 750

Bokfört värde aktier och andra värdepapper

-43 754

-56 451

Stiftelsens förmögenhet

254 832

231 026

Dotterbolag

Erik Bancks stiftelse Mariagården har helägda dotterbolag, Bancks Rederier Fastigheter AB, Handelsbolaget Klost, Ese Banck 1 AB och Ese Banck 2 AB. Dotterbolagen är en del av stiftelsens långsiktiga investeringsstrategi och långsiktiga förvaltning. Bolagen investerar främst i bostadsfastigheter och hyresrätterna kommer ut på den ordinarie hyresmarknaden.

Driften av StayKvick sker i Ese Banck 1 AB.